Skip to main content
סל קניות 0

ברוך/כה הבא/ה לאתר המסחר האלקטרוני ."P1000"
האתר מציע מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים. השימוש באתר זה הינו בכפוף להוראות התקנון כמפורט להלן.1. הגדרות:

בתקנון זה, יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש הניתן בצדו להלן והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים :

1.1. "האתר" – אתר האינטרנט הפועל בכתובת www.www.p1000.co.il

1.2. "מפעילת האתר" – פי אלף (P-1000) מס' 511021495.

1.3. "הספקים" – היצרנים ו/או המשווקים, אשר מוצריהם מוצעים למכירה באמצעות האתר.

1.4. "דף המכירה" – פרטי המכירה של המוצרים המוצעים למכירה באמצעות האתר.

1.5. "מערכת ההזמנות" או "זירת המכירות" מערכת מקוונת הפועלת באתר, ובאמצעותה רשאים המשתמשים (כהגדרתם להלן) לבצע רכישות של מוצרים ו/או להזמין שירותים נוספים שיועמדו למכירה, מפעם לפעם, באמצעות האתר, לפי העניין.

1.6. "פעולה" – כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר/ים ו/או שירות/ים המוצעים למכירה באמצעות האתר, באמצעות מערכת ההזמנות, לרבות הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה.

1.7. "טופס הזמנה" – טופס הזמנה המצוי באתר, אליו יזין כל משתמש המעוניין לבצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות, את פרטי ההזמנה, כהגדרתם להלן. טופס הזמנה יחשב ככולל את כל הפרטים שצוינו בדף המכירה אף אם לא פורטו בטופס ההזמנה.

1.8. משתמש" ו/או " מזמין" – כל אדם הגולש ו/או הצופה באתר ו/או המזמין מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו.

1.9. "שימוש באתר" – גלישה ו/או צפייה באתר ו/או הזמנת מוצרים ו/או הזמנת שירותים אחרים באמצעות האתר ו/או באמצעות מערכת ההזמנות ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או שימוש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו.

2. כללי:

2.1. כל פעולה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה באתר ייחשבו כהסכמה לתנאים הכלולים בתקנון זה.

2.2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2.3. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על מפעילת האתר (להלן: "ההוראות"") למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת תקנון זה ו/או השימוש באתר אם במפורש ואם במשתמע.

2.4. מפעילת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון והוראותיו מעת לעת.

2.5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש שלא כדין ולמטרות בלתי חוקיות.

2.6. הרישום באתר הוא לשימושו האישי והבלעדי של המשתמש, אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חלה חובה על המשתמש באתר לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף של המשתמש עם מפעילת האתר.

2.7. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

2.8. המשתמש הוא האחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו הוא מפרסם או מעביר באמצעות האתר. מפעילת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים ו/או המועברים בין המשתמשים באתר.

2.9. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

2.10. כל קשר וירטואלי או אחר של משתמש עם מי מהמשתמשים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט ובין במסגרת "פגישות אמת", הן באחריותו המוחלטת והבלעדית של המשתמש. מובהר בזאת כי בשום מקרה לא תהיה למפעילת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור ובפרט לנזקים פיזיים ו/או נפשיים ו/או כספיים ו/או רגשיים ו/או כל נזק אחר הנובעים מקשר כמפורט לעיל.

2.11. מפעילת האתר מצהירה בזאת כי אין ביכולת מפעילת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות" בעת השימוש באתר. מפעילת האתר תהא רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי, ו/או זיכוי ו/או כל פיצוי אחר, בשל תקלות או הפסקות בשירות בעת השימוש באתר.

2.12. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר ו/או בקשר אליו הן של מפעילת האתר.

2.13.מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות ו/או "באנרים" ו/או כל חומר פרסומי אחר המופיע באתר, האחריות לכך חלה על המפרסמים בלבד.

2.14.המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה.

2.15.מובהר בזאת כי המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה בזירת המכירות באתר, מוצעים על ידי הספקים השונים ולא על ידי מפעילת האתר עצמה. בכפוף להוראות כל דין, האחריות למכירת המוצרים ו/או השירותים אספקתם, , מתן אחריות, מתן שירות וכדומה, מוטלת על הספקים באופן בלעדי ומוחלט.

2.16.מפעילת האתר פועלת על מנת להבטיח את אספקת המוצרים ו/או השירותים ע"י הספקים. במקרה של כישלון תמורה מוחלט, כאשר המוצרים ו/או השירותים אינם מסופקים לצרכן, תדאג מפעילת האתר להבטחת כספי הצרכנים על דרך ביטול העסקה והשבת כספם תוך 14 ימים, והכל בכפוף לכל דין ולהוראות תקנון זה.

2.17.בעת הרשמה על המשתמש לסמן באם הוא מוכן לקבל חומר פרסומי. ככל שהמשתמש יסכים לכך, החומר הפרסומי יועבר אליו בדואר אלקטרוני ו/או במסרון הודעת טקסט. המשתמש יהיה רשאי להודיע על רצונו בהפסקת קבלת החומר הפרסומי בכל עת בהתאם לאמור להלן ובהתאם להוראות הדין.

2.18. שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של מפעילת האתר, לרבות מאגר מס' 700062594.

3. תנאי השימוש באתר

רשאי להשתמש באתר כל משתתף אשר יקיים את התנאים הבאים במצטבר :

3.1. תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו חשבון בנק פעיל, תעודת זהות ו/או דרכון בתוקף. הרשמה לביצוע פעולות באתר מהווה הצהרה מצד המשתמש, כי גילו של המשתמש מעל 18 שנה.

3.2. ברשותו ובבעלותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי בתוקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.

3.3. כל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר, מולאו נאמנה על ידי המשתמש, לרבות שמו המלא, שם המשתמש, כתובת תא הדואר האלקטרוני, כתובת מקום המגורים, מספר תעודת זהות ומספר טלפון.

4. הזמנת מוצרים ו/או שירותים:

4.1. כדי לרכוש מוצר או שירות (להלן: מוצר ו/או מוצרים, לרבות שירות ו/או שירותים) בכל אחת משיטות המכירה באתר, כפי שיפורטו להלן יש לציין תחילה את שם המשתמש או את מספר ת"ז וסיסמא אישית, אשר ילוו את המשתמש בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן יתבקש המשתמש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה כגון: כתובת, דוא"ל אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי המשתמש. מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי המשתמש לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש להשתמש בשירותים, באמצעות האתר.

4.2. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או כל דין.

4.3. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט נגד מגישי פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

4.4. ככל ויחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה, בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיו מפעילת האתר ו/או הספקים רשאים לבטל את הרכישה מבלי שלמשתמש תהא כל טענה עקב כך והמשתמש לא יחויב בכל תשלום בגין הצעתו שבוטלה.

4.5. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו אל המשתמש. במקרה שהמוצרים יחזרו לספקים, עקב פרטים מוטעים שמסר, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

4.6. העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL, הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת מידע. על ידי שימוש בטכנולוגיה זו המידע בדבר הפרטים האישיים בכלל ופרטי כרטיס האשראי בפרט, מוצפנים ומאובטחים, בכפוף לאמור בסעיף 7 להלן.

4.7. המוצרים מוצעים למכירה בזירת המכירות בדרך של מכירות במחיר קבוע ו/או בדרך של מכירות "תן מחיר" כהגדרת מונחים אלו להלן. יובהר ויודגש כי, למעט אם ייקבע אחרת, ובכפוף להוראות כל דין, המוצרים המוצעים באתר מוצעים על ידי הספקים בלבד ובאחריותם המלאה.

5. שיטות המכירה

5.1. מכירות במחיר קבוע

5.1.1. בצדו של כל מוצר ו/או שירות מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר, הנמסר באחריותו הבלעדית של הספק ומחירו של המוצר כפי שמוצע על ידי הספק.

5.1.2. המחיר של מוצר או שירות, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי הספק. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המזמין לבדוק ולערוך השוואת מחירים.

5.1.3. בהתאם לתנאי המכירה המפורטים ביחס לכל מוצר יתכן ומחיר המוצר או השירות יגזר מכמות התשלומים ובהתאם למפורט בתנאי המכירה.

5.1.4. תנאי מכירה המפרטים את המכירה כ"דיל" מפרטים את אחוז ההנחה הניתן לעומת מחיר השוק בעת הפרסום הספציפי בלבד ובכפוף לתנאי מכירה זהים מבחינת מספר התשלומים, זמן האספקה ונותן השירות.

5.1.5. בכדי לרכוש מוצר במכירה במחיר קבוע, יש להירשם לאתר, יש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא ניתן להשתתף במכירה.

5.1.6. למען הסר ספק, הרשמה לקנייה במחיר קבוע הינה קנייה מידית של המוצר ו/או השירות.

5.1.7. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של משתמש במכירה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. לאתר שמורה הזכות לבטל את המכירה עד למועד זה.

5.2. מכירות "תן מחיר"

5.2.1. בשיטת המכירה "תן מחיר", רשאים משתמשים להציע מספר הצעות לרכישת מוצר ו/או שירות מסוים, במחיר העולה על מחיר המינימום הנקבע על ידי הספק, תוך מתן מספר התשלומים המוצעים על ידו לחלוקת התשלום הכולל. הגשת ההצעות כשלעצמה אינה טעונה תשלום דמי השתתפות . בכל שלב של מתן ההצעה מטעם משתתף מסוים, תועבר הודעה מיידית למשתתף בדבר זכייתו או אי זכייתו.

5.2.2. ליד כל מוצר ו/או שירות מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר ו/או השירות, הנמסר באחריותו הבלעדית של הספק.

5.2.3. מחיר המינימום של מוצר או שירות, הינו מחיר מינימום כפי שמוצע על ידי הספק. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המזמין לבדוק ולערוך השוואת מחירים.

5.2.4. בכדי לרכוש מוצר ו/או שירות במכירת "תן מחיר", יש להירשם ולהציע מחיר רכישה ומספר תשלומים, כאשר בעת ההרשמה כאמור יש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשות המשתמש. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא ניתן להשתתף במכירה.

5.2.5. מיד לאחר הגשת ההצעה, מערכת האתר תודיע למשתמש באופן מיידי האם הצעתו זוכה או לא. בחירה של מספר תשלומים נמוך, תשפר את סיכויי הזכייה במחיר נמוך יותר.

5.2.6. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של משתמש במכירת "תן מחיר" הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. היה והצעת המשתמש זכתה במכירת "תן מחיר", יחויב כרטיס האשראי של המשתמש ע"י הספק בסכום הצעתו בתוספת דמי המשלוח,שדרוגים ותוספות ככל שנבחרו, בתעריפים אשר יוצגו בדף המכירה.

6. תהליך ההזמנה:

6.1. לאחר שהצעת המשתמש זכתה במכירה, יתקבל אישור על כך בכרטיס האישי. אישור זה מהווה אסמכתא להשלמת ההזמנה במערכת ההזמנות באתר (להלן: "אישור ההזמנה") מובהר, כי המידע המופיע באישור ההזמנה הנו תמציתי ובכל מקרה תהא ההזמנה כפופה להוראות תקנון זה, ההנחיות באתר והתנאים המקובלים אצל מפעילת האתר בנוגע לביצוע הזמנות וביטולן. אישור ההזמנה יישלח למשתמש גם באמצעות הדואר אלקטרוני, ככל שנמסר על ידי המשתמש.

6.2. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, אשר נמסר במועד ביצוע הפעולה בטופס ההזמנה, ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתו כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעל הספק בהליכי אספקת המוצרים בהם זכה המשתמש.

6.3. באם חברת כרטיסי האשראי תסרב ליתן אישור בנוגע להזמנה כלשהי, תהא מפעילת האתר רשאית לדחות את ההזמנה ולחייב את המשתמש בדמי ביטול כהגדרתם להלן. מפעילת האתר תהא רשאית, אך אינה חייבת, לתת לבעל הכרטיס הודעה בדבר סירובה של חברת כרטיסי האשראי לאשר את ההזמנה, ושהות להסדיר את מתן האישור בנוגע להזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי, עובר לדחיית ההזמנה על ידה.

6.4. מובהר כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה אשר התקבל בדואר האלקטרוני של המזמין, המכיל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים ו/או אישור ההזמנה כמופיע בכרטיס הלקוח שבאתר אליו יכול הלקוח להיכנס באמצעות שם משתמש וסיסמה, יהוו אישור על קליטת ההזמנה. הרישום אשר נרשם במחשבי מפעיל האתר יהא ראיה לכאורה לנכונות ההזמנה .

7. הגנת הפרטיות:

7.1. מפעילת האתר תהיה רשאית לשמור את הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש, לרבות כאלה שיימסרו על ידו לאחר הרישום לאתר, ומידע שיצטבר אודותיו ותהיה רשאית לעשות בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.

7.2. מפעילת האתר מבקשת לציין כי היא משתמשת באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע, אך על אף זאת אין ביכולתה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה והיא לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישירים ובין עקיפים, ממוניים ו/או בלתי ממוניים, ככל שיגרמו כאלה כתוצאה מכך.

7.3. מפעילת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש על מנת לבצע את משלוח המוצרים וכל הקשור ברכישת המוצרים ולרבות לצורך גביית התשלום באמצעות חברות כרטיסי אשראי וחברות סליקה ועניינים תפעוליים, ועל מנת לעדכן את המשתמש בדבר מבצעים באתר ו/או בדבר כל מידע פרסומי שלדעת מפעילת האתר עשוי לעניין את המשתמשים ו/או הרוכשים באתר ו/או בנוגע לשירותים ו/או מוצרים נוספים המוצעים על ידי מפעילת האתר או על ידי צדדים שלישיים בשיתוף פעולה עם מפעילת האתר וכחלק מפעילותה. מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לצרכי מפעילת האתר ו/או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים לצרכים כאמור. המשתמש אינו חייב למסור פרטים כאמור, אך בהיעדר פרטים כאמור לא ניתן לבצע רכישה או רישום. המשתמש יכול לבחור (באמצעות סימון במקום המתאים) האם הוא מסכים או אינו מסכים לקבלת פרסומות כנ"ל.

7.4. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי תוכן המידע, שיישלח אליו, יש ויכלול "דבר פרסומת" כמשמעותו בחוק התקשורת) בזק ושידורים(, תשמ"ב – 1982 והוא מסכים לשליחתו אליו בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת טקסט (מסרון).

7.5. מפעילת האתר תהא רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמש בסיומה של כל מכירה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, משוב בו יתבקש המשתמש לחוות דעתו הן על הליך המכירה, הן על המוצר ו/או השירות והן על הספק ולדרגם בהתאם (להלן: "המשוב"). מילוי המשוב אינו חובה. מפעילת האתר תהא רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי ו/או מדיה אחרים, את נתוני המשוב ו/או חלק מנתוני המשוב וכן תהא רשאית מפעילת האתר לעשות במשוב כל שימוש ולכל מטרה, לרבות פרסומם, ולמשתמשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה כנגד הפרסום כאמור.

7.6. בעת הגלישה באתר ייאסף מידע אודות הדפים והפריטים בהם התעניינתם, כמה זמן שהיתם באתר, מה רכשתם ואלו פעולות נוספות ביצעתם. המידע הוא לצרכים סטטיסטיים ולצרכי שיפור השירות ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

7.7. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל משתמש/ת רוכש/ת, רשאי/ת לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר מפעילת האתר ואף לבקש ממפעילת האתר לתקן מידע זה אם לדעתו המידע אינו נכון, שלם או מדויק. לצורך כך אנא שלח/י בקשה בכתב אל מפעילת האתר באמצעות עמוד "צור קשר" באתר או בדואר אלקטרוני services@p1000.co.il במסגרת כל פנייה כאמור עליך לציין את פרטיך המלאים לרבות שם כתובת מס' ת.ז. טלפון וכתובת דוא"ל ומפעילת האתר תעשה מאמץ להשיב לכל פנייה כאמור.

7.8. לידיעתך, לצורך תפעול האתר נעשה בו שימוש באמצעי הקרוי "עוגיות" ('COOKIES', להלן: "עוגיות"), אשר נועד , בין היתר כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו וגם לצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי מפעילת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור/י את הדפדפן ואחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש/, הגולש/ת באתר. קבצי ה"עוגיות" מכילים מידע משתנה אודות הדפים בהם ביקר כל גולש/ משתמש/ת, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע לאתר, וכן מידע שהמשתמש/ת גולש/ת מבקש/ת לראות בעת הכניסה לאתר וכיוצא באלה. המידע בקבצי העוגיות מוצפן, ומפעילת האתר תנקוט צעדים על מנת שהמידע האגור בהם יהיה קיים רק במחשבי מפעילת האתר . אם אינך רוצה לקבל "עוגיות", ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, יש להבין ולדעת שנטרול ה"עוגיות" עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

7.9. מפעילת האתר פועלת לנקיטה באמצעים מקובלים על מנת לשמור על המידע שברשותה ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש/ת בשמו/ה ו/או בפרטי זהותו/ה, לצדדים שלישיים, אלא במקרים בהם הדבר מתחייב כגון: לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש/ת באתר ו/או במסגרת שיתוף פעולה הקשורות בכל דרך עם מפעילת האתר ו/או לצרכים כמפורט לעיל, ו/או בכל מקרה בו הפר המשתמש/ת את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע/ה המשתמש/ת או ניסה לבצע, באמצעות האתר, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או הוראות כל דין ו/או בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים או במקרים של מחלוקת, ו/או דרישה ו/או, תביעה, ו/או טענה או במסגרת הליכים משפטיים וכן בכל מקרה בו לדעת מפעילת האתר מסירת המידע חיונית למניעת נזק לחברה, ו/או לכל מאן דהוא אחר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במקרה של העברה ע"י מפעילת האתר של פעילות ו/או במקרה של מיזוג אשר כתוצאה מאלה הועברו ו/או הומחו זכויותיה ו/או חובותיה של מפעילת האתר, לצדדים שלישיים, ובלבד שכל נעבר או נמחה כאמור יקבל על עצמם את ההוראות כנ"ל.

8. אספקת המוצרים:

8.1. אספקת המוצרים ע"י הספקים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של המוצר, בכפוף לביצוע התשלום כמפורט לעיל.

8.2. זמני האספקה להם הספקים מתחייבים מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר בזירת המכירות (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א' – ה', למעט ימי שישי, ערבי חג ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, הספקים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה. מובהר בזאת כי האתר עושה כל מאמץ מול הספקים להבטיח את האספקה בזמן אך אין ביכולתה של מפעילת האתר להתחייב לכך והיא לא תישא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה מצד הספקים. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

8.3. במועד מילוי פרטי ההזמנה יש לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף עצמי (האפשרות קיימת למספר ספקים באתר). במקרה שמהמשתמש יבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא יחויב המשתמש בדמי משלוח. לאחר הגשת ההצעה לא ניתן לשנות את בחירת אופן האספקה. משתמש אשר יבחר לאסוף את המוצר ממחסני הספק יתאם עם הספק, באמצעות מספר הטלפון המופיע בעמוד המכירה של המוצר, את איסוף המוצר.

8.4. המוצרים יסופקו לבית המשתמש באמצעות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל לכתובת שמסר במהלך תהליך רישום ההצעה בזירת המכירות, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. במקרה של הזמנת המוצרים לכתובת עסקית (חברה) יש לציין את שם מפעילת האתר ליד שם המזמין. במקרים בהם יחול שיבוש באספקת המוצר יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

8.5. אספקת המוצרים באמצעות שליחים הינה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים, בהתאם למחיר דמי המשלוח שנקבע באתר ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת השליחות. משלוח ליישובים חריגים/ מרוחקים/ מעבר לקו הירוק, עשוי להיות כרוך בתשלום נוסף . יודגש, משלוח באמצאות שליח עד הבית, יעשה למעט ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, בהם עשוי להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח, לרבות באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

8.6. במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של הספקים ו/או מי מטעמם (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, לרבות שימוש במנוף ככל ויידרש, על המשתמש, מבצע ההזמנה בפועל. האמור בסעיף זה יהיה כפוף למפורט בדף המכירה.

8.7. בעת אספקת המוצר, נדרשת נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ועליו להציג תעודת זהות ולחתום על גבי שובר ו/או תעודת משלוח כתנאי למסירת המוצר.

8.8. קונה נכבד/ה, בהתאם להוראות החוק הינך זכאי/ת למסור, ללא תמורה, במעמד מסירת המוצר שרכשת, פסולת חשמלית ואלקטרונית דומה למוצר אותו רכשת. הפסולת תימסר למוביל שיספק לך את המוצר שרכשת. לא תתאפשר מסירת פסולת מזיקה.

9. איסוף עצמי והובלה:

בכל מקרה של איסוף עצמי ע"י הלקוח, מחוייב הלקוח לבדוק את התאמת המוצר ושלמותו במועד האיסוף. מובהר כי במקרים אלו לא תחול אחריות על נזקים כתוצאה מההובלה.

10. מחירים ותשלומים:

10.1.חיוב המשתמש יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המשתמש, במחיר הנקוב ובמספר התשלומים הנקובים בהצעת הזוכה במכירה במחיר קבוע ו/או במכירת "תן מחיר", בתוספת הוצאות המשלוח, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.

10.2.הספקים יהיו רשאים לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להצעה שביצע המשתמש הוא המחיר המפורסם בזירת המכירות בעת השלמת תהליך הצעתו.

10.3.ברכישה טלפונית תהא תוספת תשלום של 10 ש"ח לחלק מהמוצרים כמפורט בדף האינטרנט הרלבנטי לכל מוצר.

10.4.במפעילת אתרP1000 איננה קשורה לעסקת המימון איננה צד לה ואיננה מציגה מצג כלשהו אלא רק מאפשרת ללקוחות אתר אתר האינטרנט מעבר נוח אל האתר של חברת טריא קהילה פיננסית בע"מ ו/או טריא פי2פי בע"מ ו/או בי אמ סי 2 השקעות בע"מ שמי מהן מפעילה את שירות המימון PAY בקלות. התקשרות בעניין מימון תהא לפי בחירת ושיקולי הלקוחות בלבד, בינם לבין חברת טריא קהילה פיננסית בע"מ ו/או טריא פי2פי בע"מ ו/או בי אמ סי 2 השקעות בע"מ ו/או מי שהן יתווכו בין הלקוחות לבינם ולפי תנאי ההתקשרות של מי מהחברות הללו, באמצעות האתר החיצוני של מי מהחברות הללו, ובאחריותה הבלעדית של מי מהחברות הללו ותהא עסקה חיצונית ונפרדת. אין למפעילת אתר אתר האינטרנט כל אחריות בעניינים אלה. עסקת הרכישה בין הלקוחות לבין מפעילת אתר אתר האינטרנט לא תהא עסקת אשראי או תשלומים ובחירת לקוחות בתשלום באמצעות מימון חיצוני לא תשליך על העסקה שבין הלקוחות לבין מפעילת אתר אתר האינטרנט.

11. ביטול רכישה והחזרת מוצרים:

11.1.המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה או לשנות אותה בדרכים המפורטות להלן בלבד:

11.1.1. באמצעות שליחת הודעה במערכת ההודעות של האתר

11.1.2. באמצעות מוקד שרות לקוחות בטלפון שמספרו 03-9545370

11.1.3. באמצעות פקסימיליה שמספרה 03-9502008

11.1.4. באמצעות תקשורת אלקטרונית שכתובתה services@p1000.co.il (להלן: "הודעת ביטול")

11.2.תאריך הביטול/שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת פקס/מייל במשרדי מפעילת האתר או מועד ביצוע שיחת הטלפון. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בארץ או במידה והביטול יעשה לאחר השעה חמש, ייחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו.

11.3.ביטול הזמנה על ידי משתמש יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:

11.3.1. המשתמש רשאי לבטל הזמנה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת תעודת המשלוח והחשבונית, לפי המאוחר מהם. במקרה של רכישת שירות, יהיה רשאי המשתמש לבטלו בתוך 14 (ארבע עשר) ימים מיום הזמנת השירות או מיום מסירת חוזה בכתב, לפי המאוחר ובלבד שהביטול יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השרות להינתן. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן), רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

11.3.2. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ככל שהדבר אפשרי או סביר. לאחר מתן הודעת ביטול יהיה על המשתמש להחזיר את המוצר למחסני הספק או לחילופין, לבקש מהספק שישלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו לספק. שליחות האיסוף תעשה ע"פ יכולתו של הספק ובמימון נוסף ע"י המשתמש.

11.3.3. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור מפעילת האתר תהא רשאית, אך אינה חייבת, לחייב את המשתמש בדמי ביטול בשיעור של 5% מערך ההזמנה או 100₪, לפי הנמוך מביניהם (לעיל ולהלן "דמי ביטול ")

11.4.במקרה בו המוצרים אותם קיבל המשתמש לא היו תקינים בעת קבלתם, לא יחויב המשתמש בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבל המשתמש מוצר פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לו להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם המשתמש יקבל את ההצעה, ישלח אליו המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החליט המשתמש לסרב להצעה, כספו יושב לו.

11.5.המשתמש אינו רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה ו/או מוצרים פסידים ו/או שרותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן ו/או מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה ובכל אלא אם התברר שהם פגומים ובמקרה זה יוכל לבטל את העסקה ולא יחויב בדמי ביטול. במקרה של מוצר פגום המשתמש ישלח לספק הודעת ביטול כמפורט לעיל בצירוף חשבונית המס שקיבל ומכתב המתאר את הבעיה במוצר.

11.6.לאחר שהספק יקבל את פניית המשתמש, יפעל הספק כאמור לעיל, והמשתמש יוכל לקבל את המוצר בשנית, במידה והמוצר יהיה במלאי. אם המוצר איננו במלאי יושב למשתמש כספו במלואו. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיפים 14 ג ו – 14ה לחוק הגנת הצרכן ו/או בתקנות.

12. אחריות:

12.1.מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה בזירת המכירות בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים ו/או לאספקתם ו/או לאיכותם ו/או לטיבם ו/או לעמידותם ו/או לתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו, בכפוף לכל דין המורה אחרת. המוצרים בזירת המכירות מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד מפעילת האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

12.2.תמונות/וידאו המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים, בין תצלומי המוצרים המתפרסמים בזירת המכירות לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

12.3.בשום מקרה לא תחול על מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לנזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי זירת המכירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בזירת המכירות, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות זירת המכירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בזירת המכירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

12.4.הספק לא יהיה אחראי לכל נזק במוצר אשר התקנתו התבצעה על ידי הלקוח.

12.5.השירות בזירת המכירות ניתן לשימוש כפי שהוא ("AS IS"). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

12.6.המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעילת האתר נוקטת בכל האמצעים המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע המצוי באתר, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים יכולות להיות תקלות אשר אינן בשליטת מפעילת האתר ו/או הנובעות מכח עליון, ומפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע כאמור יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

12.7.המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה.

13. דין ושיפוט:

הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

14. תקנון קופון 60ש"ח הטבה למצטרפים חדשים:

1. זכאות קופון הנחה הינה למצטרפים חדשים אשר לא רכשו מעולם באתר – www.p1000.co.il
14.2. מצטרפים חדשים זכאים לקבלת קופון הנחה למימוש באופן חד פעמי ברכישה אחת בלבד באתר או באפליקציה.
14.3. "תקופת הפעילות". מובהר בזאת כי מימוש הקופונים באתר יתאפשר החל ממועד תחילת הפעילות והינו בתוקף למשך 3 חודשים בלבד.
14.4. קופון ההנחה יוצע ללקוחות אשר טרם ביצעו רכישה באתר ו/או ללקוחות חדשים באתר.
14.5. קופון ההנחה הוא אישי וניתן למימוש חד פעמי בלבד, ברכישה במהלך תקופת הפעילות בלבד. מובהר כי הלקוח הזכאי יהא זכאי לקבלת ולמימוש קופון הנחה אישי אחד בלבד, אשר ימומש פעם אחת בלבד וברכישה אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות.
14.6. קופון ההנחה מוקנה ללקוח הזכאי כהגדרתו לעיל והוא אינו ניתן להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
14.7. קופון ההנחה אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף (לרבות זיכוי) ולא ניתן לפצל את סכום ההנחה ו/או להשתמש בחלק מסכום ההנחה.
14.8. מובהר כי מימוש קופון ההנחה בפועל הינו באחריות הלקוח המשתתף בפעילות בלבד; במקרה בו הלקוח לא מימש בפועל את ההנחה בתקופת הפעילות (בין אם לא ביצע כלל רכישה באתר בתקופת הפעילות ובין אם ביצע רכישה באתר פי אלף אך לא הזין את קוד ההנחה במועד התשלום בקופה) כי אז לא יהא המשתתף בפעילות זכאי לקבלת ההנחה ו/או הנחה חלופית ו/או למימושה ולא תישמע טענתו של הלקוח בפעילות כי הוא זכאי להנחה ו/או למימושה בנסיבות כאמור.
14.9. במקרה של ביטול עסקה בהתאם להוראות תנאי השימוש באתר והוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, יהא הלקוח המשתתף בפעילות זכאי להחזר בגין הסכום ששולם על ידו בפועל בלבד (היינו, סכום עלות הפריט בניכוי סכום ההנחה).
14.10. למען הסר ספק, במקרה בו יתברר כי משתתף בפעילות כבר ביצע בעבר רכישה באתר (בין אם באמצעות כתובת דוא"ל אחרת ו/או בשם אחר ו/או בכל דרך אחרת) ו/או בנסיבות בהן יתברר כי הלקוח מימש את קוד ההנחה יותר מפעם אחת ו/או מימש יותר מאשר קוד הנחה אחד, כי אז תהא פי אלף רשאית למנוע את מימושה של ההנחה/ות בפועל.
14.11. כל המשתתף בפעילות מאשר כי לא יעשה כל פעולה המהווה זיוף ו/או התחזות לאדם אחר ו/או התחזות ללקוח חדש ו/או שימוש בחשבון דוא"ל כפול ו/או שימוש בחשבון דוא"ל שאינו שלו ו/או כל פעולה אחרת שמטרתה קבלת ו/או מימוש קופון ההנחה במרמה ו/או באופן בלתי הגון וכל פעולה כאמור תהווה עילה לפסילתו מהאפשרות להשתתף בפעילות ו/או לממש את ההנחה.
14.12. הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מהשתתפות.
14.13. למרות האמור בסעיף ‏3 לעיל, פי אלף רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או זכות כלפי אתר פי אלף ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.
14.14. פי אלף אינה מתחייבת לפעולתו התקינה ו/או הרציפה של האתר ולא תהיה אחראית במקרה של תקלה באתר ו/או תקלה טכנית, לרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות כתוצאה מתקלה כאמור.

15. שאלות ובירורים:

לבירורים ולשאלות , ניתן לפנות אל שרות הלקוחות של P1000 באמצעות:
פנייה בכתב דרך האתר לחץ/י כאן ופנייתך תטופל בשעות הפעילות: בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 17:00.
כתובת לשליחת דואר: הסיבים 43, פתח תקווה מיקוד: 4959501 עבור P1000

16. תקנון מבצע - "קונים-צוברים ונהנים" :


1. כללי תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע. למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

2. מהות המבצע
2.1 כל לקוח, כהגדרתו להלן, הרוכש מוצר מהמוצרים המופיעים באתר החברה, יהיה זכאי לצבירת נקודות למימוש ברכישה עתידית באתר החברה ולמעט אותם מוצרים אשר בדף המכירה שלהם יצוין כי אינם משתתפים במבצע וכי רכישתם לא תאפשר צבירת נקודות.
2.2 אין כפל מבצעים. לא ניתן לשלם עבור רכישת מוצר בנקודות ובאמצעי תשלום אחר שאינו תשלום בפועל (כגון קופונים ו/או הטבות אחרות).

3. הגדרות
3.1 "החברה" – פי אלף מס' 511021495 מרחוב הסיבים 43 פתח תקווה.
3.2 "תקופת המבצע" – תחילת המבצע ביום 5.6.2019 וסיומו ביום 31.10.2019.
3.3 "מועד אחרון למימוש ההטבה"- מימוש הנקודות יעשה עד ליום 28.2.2020.
3.4 "משתתף" ו\או "לקוח " – כל אדם שירכוש מוצר באתר החברה בתוך תקופת המבצע ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי. לקוח הינו מי שהזין את פרטיו – שם ומספר זהות.
3.5 "ההטבה" – הזכות לצבירת נקודות בכל רכישה באתר ע"י הלקוח לשימוש ברכישה עתידית באתר החברה כמפורט בסעיף 5 להלן.
3.6 "אתר החברה" – אתר הקניות האינטרנטי www.p1000.co.il

4. פרשנות
4.1 תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
4.2 בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אולם מובהר בזה כי הזכאות לקבלת ההטבה מותנית בתשלום המחיר המחייב עבור רכישת המוצר כמוצג ע"ג המוצר.

5. ההטבה
5.1 במהלך תקופת המבצע, כמוגדר לעיל, כל רכישה באתר החברה, למעט כאמור בסעיף 2.1 לעיל, תקנה צבירה של 2%, מעלות המוצר הנרכש בפועל, בנקודות למימוש באתר החברה בלבד ע"י הלקוח. צבירת הנקודות תעשה מסכום הרכישה נטו (לאחר הפחתת קופונים/ הנחות/ זיכויים/ שוברים/ ועוד).

דוגמא לצבירת נקודות :

עלות בש"ח כמות נקודות נצברת מפתח לנקודה הערות
1000 ש"ח 20 נקודות 2% מערך הרכישה ערך הנקודות יעוגל מעלה
800 ש"ח 16 נקודות 2% מערך הרכישה ערך הנקודות יעוגל מעלה
3000 ש"ח 60 נקודות 2% מערך הרכישה ערך הנקודות יעוגל מעלה
125 ש"ח 3 נקודות 2% מערך הרכישה ערך הנקודות יעוגל מעלה
369 ש"ח 8 נקודות 2% מערך הרכישה ערך הנקודות יעוגל מעלה


 

5.2 מימוש ההטבה יתאפשר רק לאחר צבירה מינימלית של 100 נקודות.
5.3 שווי כל נקודה יעמוד על 1 ₪.
5.4 הנקודות שנצברו במסגרת תקופת המבצע, יעודכנו באזור האישי של הלקוח מיד עם הפקת החשבונית ולאחר שהמוצר סופק ללקוח. הודעה תימסר ללקוח.
5.5 מימוש הנקודות הצבורות, ברכישה עתידית, יעשה במימוש כל הנקודות הצבורות עד לאותו המועד ולא יתאפשר מימוש חלקי של הנקודות. לדוגמא - לקוח שצבר 120 נקודות ומעוניין לרכוש מוצר בעלות של 100 ש"ח. ייעשה שימוש בנקודות שלרשותו ולא יהיה זכאי לעודף של 20 נקודות לרבות שלא לצורך מימוש בעסקה נוספת.
5.6 במקרה של ביטול עסקה יחולו ההוראות כדלקמן:
5.6.1 בוטלה העסקה בגינה נצברו הנקודות עבור הלקוח – תבוטל צבירת הנקודות והנקודות בגין העסקה שבוטלה ימחקו ויבוטלו. ככל וביטול העסקה כאמור נעשה לאחר שהלקוח עשה שימוש בנקודות שנצברו בגין עסקה זו הרי שהלקוח יחויב בתשלום בשווי הנקודות שבוטלו.
5.6.2 בוטלה העסקה בגינה שילם הלקוח בנקודות – יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, ככל שהוא זכאי לכך, אך ורק בגין הסכום ששילם ובפועל ובנוסף להחזר הנקודות בהם עשה שימוש. בוטלה העסקה בתום תקופת המבצע או לאחריו – לא יהיה תוקף לנקודות שהוחזרו והלקוח לא יהיה זכאי לכל הטבה חלופית.
5.7 נקודות אשר לא ימומשו עד למועד האחרון למימוש ההטבה לא יהיו ניתנות למימוש ולא יקנו ללקוח כל החזר ו/או הטבה בגינן.
5.8 הנקודות הינן אישיות. הלקוח לא יהיה רשאי להעביר את הנקודות ללקוח אחר ו/או לעשות שימוש בנקודות של לקוח אחר. מובהר כי ניצול הנקודות יעשה עפ"י שם הלקוח והנקודות הצבורות לזכותו ללא קשר לאמצעי התשלום שבו ירכש המוצר.

6. כללי
6.1 המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
6.2 באחריות הלקוח לוודא קבלת ההטבה. החברה לא תישא באחריות כל שהיא בגין אי מימוש ההטבה מסיבות התלויות במישרין ו\או בעקיפין בלקוח . לקוח שלא מימש את ההטבה עד למועד האחרון למימוש, כמופרט לעיל, מכל סיבה שהיא לא יהא זכאי לקבל הטבה חלופית כלשהי ולא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה.
6.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו\או לקצרו ו\או להאריכו. לא יפגעו זכויות שנרכשו בטרם הביטול ו/או השינוי.
6.4 תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של חברת פי אלף בתקופת המבצע בכתובת www.p1000.co.il 

17. תקנון מבצע פסח :

17.1 בתוקף עד 4.4.21 או עד גמר המלאי. לפי המוקדם.
17.2 כפוף ועל פי התקנון הנמצא באתר.
17.3 מינימום 10 יח לפריט במלאי היבואן.
17.4 המחיר הקודם היה בתוקף לפחות יומיים.
17.5 התמונות להמחשה בלבד.
טלח

 

18. תקנון שופינג IL שווה פי אלף :

תוקף המבצע : 9.11.21 ועד 10.11.21 או עד הודעה אחרת או עד גמר המלאי . לפי המוקדם . המבצע תקף באתר פי אלף .
מהות המבצע: קונים ממגוון המוצרים שבאתר שבמבצע , ונהנים מהנחות, ומבצעים וזאת בכפוף לכך שמלוא מחיר הקנייה שולם. **אין כפל מבצעים והנחות .**
רשימת המוצרים המשתתפים במבצע: תקף למוצרים המסומנים בתווית המבצע (שופינג IL ) באתר. מינימום 10 יח' לפריט. המחיר הקודם היה בתוקף לפחות יומיים. אין כפל מבצעים והנחות.

 

19. בלאק פריידי :

תוקף המבצע : 25.11.21 ועד 27.11.21 או עד הודעה אחרת או עד גמר המלאי . לפי המוקדם . המבצע תקף באתר פי אלף .
מהות המבצע: קונים ממגוון המוצרים שבאתר שבמבצע , ונהנים מהנחות, ומבצעים וזאת בכפוף לכך שמלוא מחיר הקנייה שולם. **אין כפל מבצעים והנחות .**
רשימת המוצרים המשתתפים במבצע: תקף למוצרים המסומנים בתווית המבצע (בלאק פריידי ) באתר. מינימום 10 יח' לפריט. המחיר הקודם היה בתוקף לפחות יומיים. אין כפל מבצעים והנחות.
 

20. סייבר מאנדיי :

תוקף המבצע : 29.11.21 ועד 30.11.21 או עד הודעה אחרת או עד גמר המלאי . לפי המוקדם . המבצע תקף באתר פי אלף .
מהות המבצע: קונים ממגוון המוצרים שבאתר שבמבצע , ונהנים מהנחות, והטבות וזאת בכפוף לכך שמלוא מחיר הקנייה שולם. **אין כפל מבצעים והנחות .**
רשימת המוצרים המשתתפים במבצע: תקף למוצרים המסומנים בתווית המבצע (סייבר מאנדיי ) באתר. מינימום 10 יח' לפריט. המחיר הקודם היה בתוקף לפחות יומיים. אין כפל מבצעים והנחות.
 

21. סוגרים שנה פי אלף :

תוקף המבצע : 8.12.21 ועד 31.12.21 או עד הודעה אחרת או עד גמר המלאי . לפי המוקדם . המבצע תקף באתר פי אלף .
מהות המבצע: קונים ממגוון המוצרים שבאתר שבמבצע , ונהנים מהנחות, והטבות וזאת בכפוף לכך שמלוא מחיר הקנייה שולם. **אין כפל מבצעים והנחות .**
רשימת המוצרים המשתתפים במבצע: תקף למוצרים המסומנים בתווית המבצע (סוגרים שנה עם דיל פי אלף ) באתר. מינימום 10 יח' לפריט. המחיר הקודם היה בתוקף לפחות יומיים. אין כפל מבצעים והנחות.

22. ינואר שווה פי אלף :

תוקף המבצע : 1.1.22 ועד 31.1.22 או עד הודעה אחרת או עד גמר המלאי . לפי המוקדם . המבצע תקף באתר פי אלף .
מהות המבצע: קונים ממגוון המוצרים שבאתר שבמבצע , ונהנים מהנחות, והטבות וזאת בכפוף לכך שמלוא מחיר הקנייה שולם. **אין כפל מבצעים והנחות .**
רשימת המוצרים המשתתפים במבצע: תקף למוצרים המסומנים בתווית המבצע (ינואר שווה פי אלף ) באתר. מינימום 10 יח' לפריט. המחיר הקודם היה בתוקף לפחות יומיים. אין כפל מבצעים והנחות.התקנון עודכן בתאריך 03.01.2022

הרשמו ותוכלו להיות הראשונים לדעת על מבצעים ודילים:מאשר/ת להשתמש במידע שמסרתי לצרכי הודעות ופרסומות כמפורט בתקנון שבאתר